Velg en side

Helse, miljø og sikkerhet

Vi skal forhindre skader på miljøet, og våre produkter, tjenester og leveranser skal ikke skade brukerne.

Ansatte i Nemko Norlab arbeider sammen for å skape et trivelig og sikkert arbeidsmiljø. Vi skal forhindre skader på miljøet, og våre produkter, tjenester og leveranser skal ikke skade brukerne. Disse målene skal vi nå gjennom stadige forbedringer. Både ledelse og ansatte deltar aktivt i forbedringsarbeidet. Vi bruker internkontroll av helse, miljø og sikkerhet for å bedre arbeidsplassens driftssikkerhet og lønnsomhet.

Nemko Norlabs miljøledelsesystem er sertifisert i henhold til ISO 14001:2015.

HMS-politikk

Mennesket er vår viktigste ressurs. HMS handler om å utvikle et trygt arbeidsmiljø som legger til rette for personlig faglig vekst og utvikling for våre medarbeidere.

HMS-arbeidet skal fremme et sikkert og godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø, samt vern av det ytre miljø mot forurensing , og en forsvarlig behandling av avfall.

HMS-arbeidet hos oss er et delegert ansvar til alle våre medarbeidere, og er derfor integrert i våre daglige rutiner og innarbeidet på alle nivåer i organisasjonen.

Vårt HMS system er en integrert del av vårt kvalitetssystem som følger NS-EN ISO 17025 standarden og vi er sertifisert i henhold til ISO 45001.

Nemko Norlab skal:

 • ha som mål null ulykker, alvorlige hendelser, tap eller skader på menneske, materiell og miljø.
 • skape et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte
 • forhindre forskjellsbehandling grunnet kjønn, seksuell legning, funksjonshindring eller etnisk bakgrunn
 • beskytte kundenes og bedriftens bygninger og utstyr
 • forhindre skader på ytre miljø
 • sikre at våre produkter ikke skader brukerne
 • oppfylle kundenes krav til kvalitet og punktlighet – både i dag og i morgen
 • gjennom systematisk HMS-arbeid nå driftssikkerhet og lønnsomhet gjennom sitt daglige virke
 • ikke inneha pålegg eller konflikter
 • med norske myndigheter

Dette skal vi oppnå gjennom å:

 • Integrere hensynet til helse, miljø og sikkerhet (HMS) i alle selskapets aktiviteter. HMS-hensyn skal overordnes andre forretningsforhold.
 • Være en god arbeidsgiver og leverandør. I all aktivitet skal forhold knyttet til helse og sikkerhet tas alvorlig og følges opp.

Vilje til samarbeid og deling av kunnskap er sentrale elementer i vårt arbeid og tenkemåte. Gjennom å ansvarliggjøre den enkelte medarbeider skal selskapet sikre medvirkning og kunnskapsutnyttelse i alle prosesser vedrørende HMS.

Åpenhetsloven

Den norske åpenhetsloven trådte i kraft 1.juli 2022.

Du kan lese om vårt arbeid knyttet til oppfyllelse av kravene i denne loven i vedlagte dokument.

Miljøpolitikk

Nemko Norlab skal gjennom god miljøledelse bidra til en bærekraftig utvikling. Gjennom kvalitetssikrede tjenester og laboratorieanalyser som viser omtanke for miljøet skal vi bistå kundene i arbeidet med det grønne skiftet og samtidig redusere vårt eget miljøavtrykk.

Nemko Norlab skal:

 • Tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter.
 • Identifisere og redusere mulige kilder til forurensning samt forebygge forurensning.
 • Vise miljøhensyn innen alle våre virksomhetsområder, og være bevisst gjennom valg av transportmidler til transport og reise
 • Minst mulig bruk av helseskadelige kjemikalier i egen drift. Bidra til at det utvikles analysemetoder som krever mindre prøvemengder, at det brukes et mindre volum av kjemikalier, at det byttes til kjemikalier som har mindre miljøpåvirkning, eller ved å bidra til en sikrere håndtering av kjemikalier.
 • Kontinuerlig forbedring av miljøstyringssystemet og sørge for et kontinuerlig fokus på miljø hos våre medarbeidere.
 • Gjennom et bevisst bruk av leverandører påvirke leverandører til større fokus på miljøforbedring

Ansvarlig for ekstern miljøkommunikasjon er:

Monica Hagen, tlf. 902 54733