Velg en side

Skjema, betingelser og beslutningsregler

Her samler vi alle skjema du som kunde skal bruke.

(For miljørettet helsevern-skjemaer: gå via «Tjenester», «Miljørettet helsevern»)

Generelle dokumenter

Generelle leveringsbetingelser

PDF

Beslutningsregler

Dette forklarer hvordan Nemko Norlab oppfyller kravet om beskrevne beslutningsregler ved samsvarserklæringer i henhold til NS-EN ISO 17025:2017.

Beslutningsregler beskriver hva som ligger til grunn ved en vurdering av et analyseresultat opp mot gitte grenseverdier og hvorvidt måleusikkerhet er tatt i betraktning ved erklæring om godkjent/ikke godkjent resultat.

Vurdering av resultat kan gjøres opp mot kundens egne grenseverdier eller mot grenseverdier gitt  i aktuell forskrift, eksempelvis Drikkevannsforskriften, Forurensningsforskriften o.l.

Dersom det ikke er spesifikt beskrevet i aktuell forskrift eller i spesifikasjon fra kunde, vil ikke måleusikkerhetsområdet tas i betraktning ved vurdering av godkjent/ikke-godkjent analyseresultat.

Bestillinger

Følgeskjema

Skal følge med bestillinger.

Generelt bestillingsvedlegg

PDF

Kjemisk analyse

Følgeskjema

Skal følge med bestillinger.

Kjemisk analyse

PDF

Mat, miljø og veterinærmedisin

 

Følgeskjema

Skal følge med bestillinger.

Laboratorieprøver, generelt

Microsoft Word

Fiskevirus - real-time PCR

Microsoft Word

Næringsmidler & fôr

Microsoft Word

Drikkevann

Microsoft Word

ATPase-prøver

XLSX

Vann fra settefiskanlegg

Microsoft Word

Legionellaprøver

Microsoft Word

Avløp, slam og sedimenter

PDF

Veiledninger

Prøvetaking for undersøkelse av drikkevann

PDF