Velg en side

Offentlig virksomhet

SINTEF Molab leverer til mange kunder innen kommune. Vi følger alle aktuelle standarder for ønsket leveranse.

Forurenset grunn, bygg som rives og saneres, arbeidsmiljø og deponi – Nemko Norlab har tjenester og laboratorier som gir deg kunnskap om veien videre.

Innen offentlig virksomhet har Nemko Norlab lenge ytt tjenester innen miljøområdet, både for arbeidsmiljøet til folk og med tanke på farlig avfall, deponi og avrenning og kartlegging av miljøfarlige stoffer i bygg. Våre erfarne ingeniører kan bistå med alt fra prøvetakingsplaner, til ferdige rapporter og analyser. Nemko Norlab har sentral godkjenning kl. 3 for byggkartlegging.

Tjenester for stat og kommune

Miljøkartlegging av bygg

Nemko Norlab er sentral i Forum for miljøkartlegging og sanering, og har over flere år kartlagt bygg som skal renoveres og rives.

Analyse av bygningsmaterialer

Nemko Norlab har lang erfaring fra kartlegging av miljøfarlige materialer i bygg.

Asbest

Nemko Norlab har lang erfaring og meget god kompetanse innen alle former for fiberundersøkelser med SEM.

Miljøanalyser

Nemko Norlab har utstyr og kompetanse for å utføre både organiske og uorganiske analyser i en rekke miljøprøver.

Avfallskarakterisering - rådgivning

Nemko Norlab kan gi råd om hvordan tilfredsstille krav i Avfallsforskriften, samt fremgangsmåte for påkrevd dokumentasjon for basiskarakterisering og deponering av avfall.

Utslipp til luft

Vi har som uavhengig faginstans gjennom lang tid utført kontroll av utslipp til luft for små og store bedrifter.

Kartlegging av luktutslipp - rådgivning

Nemko Norlab tilbyr helhetlig kartlegging av virksomheter som har behov for å måle og dokumentere luktutslipp til omgivelsene.

Støvmålinger i uteluft

Nemko Norlab har gjennom en årrekke foretatt målinger av støvnedfall og svevestøv i uteluft.

Arbeidsmiljø og inneklima

SINTEF Norlab har lang erfaring med undersøkelser av industrielt arbeidsmiljø, samt inneklima-undersøkelser.

Drikkevann

Analyser omfattet av Drikkevannsforskriften får du utført akkreditert hos oss, vi har lang og god erfaring innenfor dette fagfeltet og utfører over 100.000 analyser av drikkevann hvert år.

Legionella

Nemko Norlab utfører laboratorieanalyser av legionella, og har lang erfaring med risikovurdering og prøveplaner. Vi arrangerer også legionella-kurs.