Velg en side

Miljømåling

Vi utfører miljøundersøkelser både i ute- og innemiljø samt bistår med prøvetaking, analyse og rådgivning. Vi er akkreditert for måling av utslipp til luft og vann - og bestemmelse av mange ulike parametre og komponenter i utslipp. Vi utfører også bl.a.  miljøkartlegging av bygg, grunnundersøkelser og arbeidsmiljøkartlegging.

Miljøkartlegging av bygg

I forbindelse med nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall har det vært fokus på kartlegging av miljøfarlige materialer i bygninger. Nemko Norlab er sentral i Forum for miljøkartlegging og sanering, og har over flere år kartlagt bygg som skal renoveres og rives. Byggematerialer undersøkes med hensyn på asbest, PCB, PAH og andre miljøfarlige stoffer, i tråd med veiledere fra Miljødirektoratet.

Avfallsforskriften

Avfallsforskriften krever avfallsplaner for prosjekter på nybygg, påbygg, riving og renovering. Dette betyr at det skal foreligge avfallsplaner og saneringsbeskrivelse med kartlegging av miljøfarlige materialer.  Avfallsforskriften gjelder alle prosjekter, enten nybygg, påbygg, som overskrider 300 m² eller riving og renovering av bygninger som overskrider 100 m², og bygging, riving eller renoveringsprosjekter som genererer mer enn 10 tonn bygg og riveavfall.

Vi tilbyr følgende

 1. Studie av tegninger
 2. Befaring
 3. Prøvetaking
 4. Analyser
 5. Rapportering på romnivå
 6. Avfallsplaner
 7. Mengdeberegninger

Vi analyserer følgende parametre

 • Asbest
 • PCB
 • PAH
 • BFH (Bromerte flammehemmere)
 • CCA ( Krom, kobber og arsen)
 • Hg (Kvikksølv)
 • Pb (Bly)

Godkjenninger og sertifisering

Nemko Norlab innehar forskjellige godkjenninger og sertifikater. Full oversikt finner du her:

Norsk Akkreditering
Ørjan Jamtli

Ørjan Jamtli

Avdelingsingeniør, Mo i Rana

Asbest, farlig avfall, forurenset grunn, byggkartlegging

 +47 976 88 954
orjan.jamtli

Jørn Røssvoll

Jørn Røssvoll

Avdelingsingeniør, Mo i Rana

Asbest, Byggkartlegging, Mikroskopi

 +47 971 04 300
jorn.rossvoll

Harald Borud

Harald Borud

Ingeniør, Oslo

Byggkartlegging, støvnedfall

+47 465 42 112
harald.borud