Velg en side

Miljømåling

Vi utfører miljøundersøkelser både i ute- og innemiljø samt bistår med prøvetaking, analyse og rådgivning. Vi er akkreditert for måling av utslipp til luft og vann - og bestemmelse av mange ulike parametre og komponenter i utslipp. Vi utfører også bl.a.  miljøkartlegging av bygg, grunnundersøkelser og arbeidsmiljøkartlegging.

Støvmålinger i uteluft

Nemko Norlab har gjennom en årrekke foretatt målinger av støvnedfall og svevestøv i uteluft.

Forskrift om luftkvalitet

Myndighetene har i de seneste årene fokusert mer og mer på luftkvalitet. Omfang og hvilke parametere som bør måles, er beskrevet i ”Forskrift om lokal luftkvalitet” med veileder. I tillegg kan myndighetene kreve dokumentasjon av luftkvalitet i forbindelse med naboklager fra kjente kilder osv.

Støvnedfall

Måling av støvnedfall blir vanligvis foretatt i et område der man har en kjent kilde til utslipp, og der støv hovedsakelig er et visuelt problem. Støvnedfall blir målt vha. nedfallsstasjoner. Hver måling blir vanligvis foretatt over et tidsrom på en måned. Stasjonens innhold kan i tillegg til totalstøv bli analysert på innhold av karakteristiske metaller.

Svevestøv

Måling av svevestøv er knyttet til helseplager. Svevestøv blir som oftest målt vha. kontinuerlige målere. Nemko Norlab har lang erfaring med utplassering og drifting av slike målere, og kan være behjelpelig med å formidle lån av slike instrumenter. Resultatene fra slike undersøkelser blir sammenlignet med de retningslinjer og kriterier som er anbefalt.

Tone Gardsjord

Tone Gardsjord

Seniorrådgiver/yrkeshygieniker, Mo i Rana

Arbeidsmiljø og inneklima, luftkvalitet

 +47 922 98 513
tone.gardsjord

Karina Ødegård

Karina Ødegård

Seniorrådgiver

Luktmåling, luftkvalitet, spredningsberegninger

 +47 924 34 858
karina.odegard