Velg en side

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern omfatter faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsa. Blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer. Målgruppa er personer som oppholder seg i kommunen, men ikke er i en arbeidssituasjon (der gjelder arbeidsmiljølovens bestemmelser).

Barnehage/skole

Barnehager og skoler skal fremme helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygge sykdom og skade.

Alle barnehager og skoler skal være godkjente etter bestemmelsene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. Godkjennings- og tilsynsmyndighet er delegert til kommuneoverlegen, men Nemko Norlab tar seg av det praktiske arbeidet (på vegne av kommuneoverlegen).

Søknad om godkjenning

Søknad om godkjenning må ifølge forskriften foreligge når det foreligger plan for etablering og utvidelse/endring av virksomhet (se trinn 1 nedenfor). Dette kalles også for «søknad om samtykke».

Endelig godkjenning vil skje så tidlig som mulig etter at virksomheten er satt i drift (se trinn 2 nedenfor). Dette skjemaet skal også benyttes av virksomheter som ikke tidligere er godkjent. Barnehagen eller skolen skal her dokumentere hvordan virksomheten planlegges, etableres, drives og videreutvikles i samsvar med forskriftens bestemmelser.

Trinn 1: Etablering av nybygg, rehabilitering/ombygging og midlertidige lokaler
Trinn 2: Virksomhet i drift/ eksisterende virksomhet

 

Internkontroll

Forskriften stiller krav om at det etableres et internkontrollsystem, og pålegger den ansvarlige for virksomheten å dokumentere skriftlig at regelverket etterleves.

Utarbeidelse av prosedyrer eller skriftlige rutiner er spesielt viktig på områder der svikt i rutinene vil kunne ha negativ innvirkning på barnas helse, trivsel eller sikkerhet.

 

Rolf Erik Nustad

Rolf Erik Nustad

Rådgiver

Miljørettet helsevern og inneklima.

 +47 924 78 292
rolf.erik.nustad

Svein Gunnar Drabløs

Svein Gunnar Drabløs

Avdelingsrådgiver

Rådgiver Miljørettet helsevern. Kurs/rådgivning Næringsmiddelhygiene, HACCP, Internkontroll matindustri.

 +47 92 47 90 92
svein.drablos