Velg en side

Kjemiske analyser

Nemko Norlab utfører en rekke kjemiske analyser knyttet til miljøundersøkelser og kvalitetskontroll av råvarer og produkter. Vi har godt utstyrte, moderne laboratorier og leverer i tillegg uorganiske- og organiske spesialanalyser til en rekke industrikunder og forskningsmiljøer.

Nemko Norlab leverer tilpassede laboratorieløsninger for ulike industribedrifter.

Miljøanalyser

Nemko Norlab har utstyr og kompetanse for å utføre både organiske og uorganiske analyser i en rekke miljøprøver, det være seg kommunalt- eller industrielt avløpsvann, sigevann fra deponier, forurenset jord, slam og sediment, arbeidsmiljøprøver eller emisjonsløsninger.

Avløpsvann

Avløpsvann kan være industrielt avløpsvann, kommunalt avløpsvann, oljeholdig avløpsvann, spillvann og gråvann.

Standardparametere er avhengig av vannregion og resipienttype, men inkluderer som regel følgende parametere:

 • Biokjemisk oksygenforbruk (BOF5 /BOF7)
 • Kjemisk oksygenforbruk (KOF-Cr)
 • Total-fosfor
 • Total-nitrogen
 • Suspendert stoff (SS)
 • pH
 • Olje (mineralolje)

I tillegg stilles det krav om tungmetallanalyser ved anlegg med mer enn 20000 pe

Påslippsanalyser fra industri til kommunalt avløpsnett krever ofte spesialanalyser som ikke er nevnt ovenfor. Noen av disse leveres gjennom våre egne laboratorier, mens andre leveres gjennom våre samarbeidspartnere.

Slam

Slam kan oppstå i forskjellige sammenhenger, bl.a. fra kommunale avløpsanlegg, avfallsdeponier, akvakulturbransjen, o.a.

Ofte er det spørsmål om dette er farlig avfall, kan det benyttes som dekkmateriale i vegfyllinger, kan det benyttes som jordforbedringsmiddel (gjødsel av organisk opphav m.v.)

Typiske analyser:

 • Tungmetaller, PAH16, PCB7, THC, BTEX når det gjelder farlig avfall
 • Næringsstoffanalyse (fosfor, nitrogen, kalsium, magnesium, pH, m.fl.) i tillegg til bl.a. tungmetaller når det gjelder deklarasjon som gjødsel av organisk opphav.

Eksterne lenker: 

Forurensingsforskriften
Forskrift om gjødsel av organisk opphav m.v.

Sedimenter

I forbindelse med fiskeoppdrett, oljeinstallasjoner og andre aktiviteter som kan medføre forurensning av havbunn, elver, innsjøer, etc. finnes det lovpålagte undersøkelser som skal gjennomføres.

Typiske analyser:

 • Typiske analyser knyttet til MOM-C undersøkelser
  • Kobber, sink, fosfor, nitrogen, korngradering, tørrstoff, glødetap, TOC (inkl. normalisert TOC) som et minimum
 • Kjemiske analyser knyttet til annen industri, bl.a. skipsverft, garverier, oljeinstallasjoner o.a.
  • PCB7, PAH16, BTEX, THC, tungmetaller, inkl. 6-verdig krom
  • Andre analyser kan være relevant avhengig av type virksomhet

Vi tilbyr

 • Akkrediterte analyser. 
 • Bistand og råd ved prøvetaking dersom kunden har behov for det.
 • Utvidet rapportering med vurdering av analyseresultater opp mot evt. grenseverdier.
 • Oversendelse av prøveflasker/prøveposer i returemballasje uten tillegg i pris.

Hvorfor velge Nemko Norlab

Nemko Norlab er et akkreditert laboratorium og en rekke av våre miljøanalyser er akkrediterte. Vi er også godkjent som leverandør av miljøanalyser til blant annet olje-industrien gjennom registrering i Achilles og Epim. Ved behov benyttes dessuten akkrediterte underleverandører.

Ta kontakt ved spørsmål eller for eventuelle pristilbud!

Norsk Akkreditering
Hege Karlsen

Hege Karlsen

Avdelingsleder Kjemi og material

Organisk analytisk kjemi, miljøovervåkning

 +47 412 06 644
hege.karlsen

Johan Ahlin

Johan Ahlin

Overingeniør Mat, miljø og veterinærmedisin

Kvalitetsansvarlig kjemisk analyse. Drikkevannsanalyser, kartlegging av miljøtilstand, kommunalt vann og avløp.

 +47 918 84 727
johan.ahlin