Velg en side

Kjemiske analyser

Nemko Norlab utfører en rekke kjemiske analyser knyttet til miljøundersøkelser og kvalitetskontroll av råvarer og produkter. Vi har godt utstyrte, moderne laboratorier og leverer i tillegg uorganiske- og organiske spesialanalyser til en rekke industrikunder og forskningsmiljøer.

Nemko Norlab leverer tilpassede laboratorieløsninger for ulike industribedrifter.

Miljøanalyser

Nemko Norlab har utstyr og kompetanse for å utføre både organiske og uorganiske analyser i en rekke miljøprøver, det være seg kommunalt- eller industrielt avløpsvann, avløpsvann fra olje- og fettutskillere, sigevann fra deponier, forurenset jord, slam og sediment, arbeidsmiljøprøver eller emisjonsløsninger.

Avløpsvann

Avløpsvann kan være industrielt avløpsvann, kommunalt avløpsvann, oljeholdig avløpsvann, spillvann og gråvann.

Standardparametere er avhengig av vannregion og resipienttype, men inkluderer som regel følgende parametere:

 • Biokjemisk oksygenforbruk (BOF5 /BOF7)
 • Kjemisk oksygenforbruk (KOF-Cr)
 • Totalt organisk karbon (TOC)
 • Total-fosfor
 • Total-nitrogen
 • Suspendert stoff (SS)
 • pH
 • Olje (mineralolje)

I tillegg stilles det krav om tungmetallanalyser ved anlegg med mer enn 20000 pe

Påslippsanalyser fra industri til kommunalt avløpsnett krever ofte spesialanalyser som ikke er nevnt ovenfor. Noen av disse leveres gjennom våre egne laboratorier, mens andre leveres gjennom våre samarbeidspartnere.

Slam

Slam kan oppstå i forskjellige sammenhenger, bl.a. fra kommunale avløpsanlegg, avfallsdeponier, akvakulturbransjen, o.a.

Ofte er det spørsmål om dette er farlig avfall, kan det benyttes som dekkmateriale i vegfyllinger, kan det benyttes som jordforbedringsmiddel (gjødsel av organisk opphav m.v.)

Typiske analyser:

 • Tungmetaller, PAH16, PCB7, THC, BTEX når det gjelder farlig avfall
 • Næringsstoffanalyse (fosfor, nitrogen, kalsium, magnesium, pH, m.fl.) i tillegg til bl.a. tungmetaller når det gjelder deklarasjon som gjødsel av organisk opphav.

Eksterne lenker: 

Forurensingsforskriften
Forskrift om gjødsel av organisk opphav m.v.

Olje- og fettutskillere

Olje- eller fettholdig spillvann skal passere utskilleranlegg før det ledes til kommunalt avløpsnett.

Det skal være tilrettelagt for å ta ut representative prøver av olje- og fettholdig avløpsvann nedstrøms utskilleren. Alle utskillere skal installeres med prøvetakingskum, dersom representativ prøvetaking ikke lar seg utføre på annen måte.

Typiske analyser:

 • Typiske analyser fra oljeutskiller
  • pH, olje, suspendert stoff
  • Andre analyser (f.eks tungmetaller, klorid, sulfat, cyanid, oljefraksjon >C5-C10) er aktuelle for oljeutskillere ved bensinstasjoner, vaskehaller, verksteder mm.
 • Typiske analyser fra fettutskiller
  • pH, fett

Kun fettholdig avløpsvann av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse skal ledes til fettutskiller (ikke sanitært avløpsvann, frityrfett eller andre konsentrerte fettmengder, fettnedbrytende mikroorganismer og/eller enzymer).

Sedimenter

I forbindelse med fiskeoppdrett, oljeinstallasjoner og andre aktiviteter som kan medføre forurensning av havbunn, elver, innsjøer, etc. finnes det lovpålagte undersøkelser som skal gjennomføres.

Typiske analyser:

 • Typiske analyser knyttet til MOM-C undersøkelser
  • Kobber, sink, fosfor, nitrogen, korngradering, tørrstoff, glødetap, TOC (inkl. normalisert TOC) som et minimum
 • Kjemiske analyser knyttet til annen industri, bl.a. skipsverft, garverier, oljeinstallasjoner o.a.
  • PCB7, PAH16, BTEX, THC, tungmetaller, inkl. 6-verdig krom
  • Andre analyser kan være relevant avhengig av type virksomhet

Hvorfor velge Nemko Norlab

 • Vi er et akkreditert laboratorium og tilbyr en lang rekke akkrediterte analyser. Kontakt oss for fullstendig oversikt over akkrediterte tjenester.
 • Vi benytter akkrediterte underleverandører etter behov.
 • Vi kan tilby tjenester utover vårt akkrediteringsomfang, så som prøvetaking og vurdering av analyseresultatene opp mot evt. grenseverdier.
 • Vi tilbyr oversendelse av prøveflasker i returemballasje uten tillegg i pris.
 • Vi er godkjent leverandør av miljøtjenester til blant annet energiselskaper gjennom registrering i Achilles og Magnet.

Ta kontakt ved spørsmål eller for eventuelle pristilbud!

Godkjenninger og sertifisering

Nemko Norlab innehar forskjellige godkjenninger og sertifikater. Full oversikt finner du her:

Norsk Akkreditering
Hege Karlsen

Hege Karlsen

Avdelingsleder Kjemi og material

Organisk analytisk kjemi, miljøovervåkning

 +47 412 06 644
hege.karlsen

Johan Ahlin

Johan Ahlin

Overingeniør, Namdal

Drikkevannsanalyser, kartlegging av miljøtilstand, kommunalt vann og avløp. Salg.

 +47 918 84 727
johan.ahlin