Velg en side

Miljømåling

Vi utfører miljøundersøkelser både i ute- og innemiljø samt bistår med prøvetaking, analyse og rådgivning. Vi er akkreditert for måling av utslipp til luft og vann - og bestemmelse av mange ulike parametre og komponenter i utslipp. Vi utfører også bl.a.  miljøkartlegging av bygg, grunnundersøkelser og arbeidsmiljøkartlegging.

Tetthetstesting av åndedrettsvern

Nemko Norlab AS tilbyr tetthetstesting av åndedrettsvern for helsearbeidere og industriarbeidere – alle som har behov for å bruke åndedrettsvern for å være godt beskyttet fra uønsket eksponering (COVID-19, støv, kvarts, trestøv, løsemidler, sveiserøyk etc.).

Våre medarbeidere har gjennomgått opplæring i regi av Solveig Føreland, UNN (kjent fra DeMaskUs-prosjektet i smelteverksindustrien). Etter anbefaling følger vi protokollen for gjennomføring av testhetstester fra HSE (Health and Safety Executive, Storbritannias svar på Arbeidstilsynet). Vi har gode prosedyrer for gjennomføring av tetthetskontroll med tanke på smitterisiko.

Passer maska ditt ansikt?

Tetthetstesting av åndedrettsvern er en metode for å sjekke at masken passer til brukerens ansiktsform og at det oppnås tilstrekkelig tetthet (beskyttelse). Skal åndedrettsvern fungere, kreves både tilpasset utstyr og korrekt bruk.

Solveig Føreland (UNN – Arbeidsmedisinsk avd. Universitetssykehuset Tromsø), Marit-Kristine Tangvik (Nemko Norlab, måletekniker) og Lilian Karlsen (Nemko Norlab, yrkeshygieniker). Nemko Norlab kan komme til sykehuset eller bedriften og gjennomføre målingene i et egnet kontor.

En tetthetstest vil måle og synliggjøre mulige lekkasjer mellom ansikt og maske.

Ansiktsform, hår/skjegg, arr og fett vil være faktorer som kan påvirke om masken tetter godt nok.

Eksempel på ulike ansiktsformer:

[Z Zhuang and B Bradtmiller] http://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/headforms/ ISO 16976-2 Respiratory Protective Devices — Human Factors — Part 2: Anthropometrics

Under en masketetthetstest vil vi også sikre at brukeren får instruksjon i bruken av åndedrettsvernet (inkl. ta på og av). Videre vil brukeren kunne forstå konsekvensen av å bruke en maske som ikke tetter. Hjelp til å velge ut komfortabelt utstyr.

Testen gjennomføres ved bruk av partikkelteller som teller antall partikler utenfor og innenfor åndedrettsvernet. Deretter sammenlignes antallet inne i masken med antallet utenfor masken og det regnes ut en tetthetsfaktor. Testpersonene utfører standardiserte øvelser under testen. Dersom det under testing ikke er mulig å få til en god tetning mellom maske og ansikt, prøves en annen størrelse eller fabrikat. Hvis det fremdeles ikke oppnås tilstrekkelig tetthet, bør en velge løstsittende åndedrettsvern. En masketetthetstest kan typisk ta fra 20 minutter til 1 time avhengig av hvor mange masker som testes.

 

Maske – må tetthetstestes

  • Noen masker passer mange ansikt
  • Noen masker passer få ansikt
  • Alle som skal bruke maske må gjøre tetthetstesting for å finne maske(r) som passer ansiktet.
    (Føreland et al., 2019)

COVID-19

For å sikre beskyttelse av helsearbeidere må testing av åndedrettsvern bli en del av helsetjenestens forebyggende arbeid.

Arbeidsgiver er ansvarlig for å velge riktig åndedrettsvern etter arbeidsoperasjon, forurensningstype og eksponeringsnivå. Åndedrettsvernet skal være tilpasset den enkelte arbeidstaker.

Ta gjerne kontakt med våre fagfolk ved spørsmål!

 

Lilian Karlsen

Lilian Karlsen

Yrkeshygieniker

Arbeidsmiljø og inneklima

  +47 984 21 192 

lilian.karlsen

Tove Ravnåmo

Tove Ravnåmo

Seniorrådgiver/yrkeshygieniker

Arbeidsmiljø og inneklima, støymåling

 +47 990 36 032
tove.ravnaamo