Velg en side

Miljømåling

Vi utfører miljøundersøkelser både i ute- og innemiljø samt bistår med prøvetaking, analyse og rådgivning. Vi er akkreditert for måling av utslipp til luft og vann - og bestemmelse av mange ulike parametre og komponenter i utslipp. Vi utfører også bl.a.  miljøkartlegging av bygg, grunnundersøkelser og arbeidsmiljøkartlegging.

Arbeidsmiljø

Nemko Norlab har lang erfaring med undersøkelser av industrielt arbeidsmiljø. Våre yrkeshygienikere har solid kompetanse innen fagfeltet, og kan tilby alt fra enkle analyser og målinger av utvalgte parametere til rapporter med risikovurderinger i hht. NS-EN 689:2018+AC:2019 Arbeidsplassluft – Måling av eksponering for kjemiske stoffer ved innånding – Strategi for prøving av samsvar med yrkeshygieniske grenseverdier.

Skreddersøm ut fra behov

Ut ifra de opplysningene vi får tilpasser vi måleprogram til hver enkelt problemstilling.

Vi utfører prøvetaking og målinger, men leier også ut prøvetakingsutstyr og gir veiledning for gjennomføring av prøvetakingen. Vi sammenfatter analyseresultatene i informative og brukervennlige rapporter hvor resultatene blir vurdert i forhold til gjeldende grenseverdier gitt av Arbeidstilsynet. Ved ønske kan vi utføre en mer inngående risikovurdering. Dersom kunden kun vil ha måleresultat, leverer vi enkel rapport.

Arbeidsmiljø

 • Totalstøv, respirabelt støv og inhalerbart støv
 • Sveiserøyk, trestøv og melstøv
 • Metaller i støv og sveiserøyk
 • Kvarts i støv
 • Oljetåke og oljedamp
 • PAH
 • Løsemidler, VOC (flyktige organiske forbindelser) og formaldehyd
 • Uorganiske gasser
 • Syredamp
 • Asbest– og mineralfiber
 • Støy
Tone Gardsjord

Tone Gardsjord

Seniorrådgiver/yrkeshygieniker, Mo i Rana

Arbeidsmiljø og inneklima, luftkvalitet

 +47 922 98 513
tone.gardsjord

Tove Ravnåmo

Tove Ravnåmo

Seniorrådgiver/yrkeshygieniker, Mo i Rana

Arbeidsmiljø og inneklima, støymåling

 +47 990 36 032
tove.ravnaamo

Oscar Espeland

Oscar Espeland

Seniorrådgiver/yrkeshygieniker, Porsgrunn

Arbeidsmiljø og inneklima

 +47 918 17 793
oscar.espeland

Lilian Karlsen

Lilian Karlsen

Yrkeshygieniker, Oslo

Arbeidsmiljø og inneklima.

  +47 984 21 192 
lilian.karlsen