Velg en side

Farlig avfall, eller ikke?

24. mar. 2023 | Blogg, Nyheter

I Nemko Norlab benyttes håndholdt XRF til en rekke ulike typer analyser og spesielt for bygningsmaterialer, metaller og legeringer, impregnert trevirke og RoHS-analyse. I denne artikkelen skal du få et lite innblikk i noen av bruksområdene.

Inneholder avfallet ditt farlige stoffer?

Det er ikke nok å se på et materiale og anta om det er farlig avfall eller ikke, det må som oftest utføres en eller flere kjemiske analyser og rapport må fremlegges. Håndholdt XRF (HH XRF) er en teknikk som benyttes til kjemisk analyse og som kan analysere 80 ulike grunnstoffer, fra Magnesium til Uran i det periodiske system, fra ppm til prosent. I Nemko Norlab benyttes HH XRF til en rekke ulike typer analyser og spesielt for bygningsmaterialer, metaller og legeringer, impregnert trevirke og RoHS-analyse. I denne artikkelen skal du få et lite innblikk i noen av bruksområdene.

Impregnert trevirke

Det begynner å bli mange år siden, men i 2002 ble det ble forbudt å bruke trevirke som inneholder kobber, krom og arsen-salter (CCA). Cu-impregnert trevirke, hvor det kun brukes kobbersalter, er ikke definert som farlig avfall og kan i teorien kastes med blandet treverk.

Utfordringen derimot, er at det ved en visuell kontroll ikke er mulig å skille mellom CCA- og Cu-impregnert, begge har den karakteristiske grønnfargen. Anleggene som forbrenner behandlet trevirke, godtar derfor ikke Cu-impregnert trevirke. Norsk Gjenvinning opplyser at det finnes spesialløsninger tilgjengelig ved større partier med Cu-impregnert trevirke hvor det foreligger en kjemisk rapport. Tar du kontakt med din lokale gjenvinningsstasjon får du mer informasjon.

Vi i Nemko Norlab utfører den kjemiske analysen av impregnert trevirke for deg og du får tilsendt rapport med analyseresultatene. På bilde 1 ser du hvordan analysen vha. HH XRF foregår på trevirke. Resultatene på skjermen viser tydelig at dette materialet er CCA-impregnert trevirke og dermed farlig avfall.

Bilde 1 – Analyse av CCA-impregnert trevirke med HH XRF.

Bromerte flammehemmere

Bromerte flammehemmere (BFH) finner vi i en rekke materialer som teppebelegg, gardiner, skumplast, isolasjonsplater, cellegummi, EE-produkter, tekstiler, plast, byggematerialer og etc. Dette er tilsatt på grunn av sine brannhemmende egenskaper. Hvis avfall med BFH ikke blir behandlet som farlig avfall, men gjenvunnet, blir brom med videre i kretsløpet og ender opp i resirkulert plast.

Med HH XRF, kan vi ikke skille de ulike organiske stoffene fra hverandre, men vi kan finne ut av hvilket konsentrasjonsområde brom foreligger i. Grenseverdien for farlig avfall for BFH er satt til 2500ppm (0,25%). Ved analyse av brom kan verdien multipliseres med en faktor på 1,25 som gir en indikasjon på hvor mye BFH som kan være tilsatt i materialet. Ved utslag på brom med HH-XRF, går prøven videre til organisk analyse som endelig analyseteknikk. Finner vi ikke brom med HH-XRF, inneholder heller ikke produktet bromerte flammehemmere.

I Bilde 2 er XRF-instrumentet plassert i en test stand. XRF-analyse av cellgummien viser konsentrasjonen er 3,5 % Br. Resultatet multiplisert med faktor gir en indikasjon på at cellegummien inneholder ca. 4,7 % BHF. Det er langt over grenseverdien for BHF på 0,25%.

Bilde 2 – Analyse av brom med HH XRF

RoHS-analyse

Når et produkt skal CE-merkes, må det samsvare med en rekke direktiver, bl.a. RoHS-direktivet. RoHS-direktivet (Restriction of Hazardous Substances) forbyr eller begrenser bruken av farlige kjemiske stoffer i elektriske og elektroniske produkter. Nemko Norlab utfører RoHS-analyse bl.a. med HH XRF. Det er en omfattende prosess hvor produktet plukkes fra hverandre for å analysere hvert homogene materiale for seg, for å se om konsentrasjonen av Pb, Hg, Cd, Cr, og Br foreligger under eller over grenseverdi. For bestemmelse av seksverdig krom og bromerte flammehemmere må materialet analyseres med egne spesifikke analysemetoder.

Begrensingene omhandlet i RoHS direktivet 2011/65/EU er følgende:

Bly (Pb) 0.1%
Kvikksølv (Hg) 0.1%
Kadmium (Cd) 0.01%>
Heksavalent krom (CrIV) 0.1%
Polybromert bifenyl (PBB) 0.1%
Polybromert difenyleter (PBDE) 0.1%

Bilde 3 viser spekteret av Pb i «relay enclosure» hvor konsentrasjonen av bly var 1,4 %, langt over grenseverdien i RoHS-direktivet. Dette produktet kan dermed ikke CE-godkjennes på bakgrunn av for høy Pb-konsentrasjon.

Bilde 3 – Spekter av Pb i «relay enclosure»

Ta gjerne kontakt med oss på info@nemkonorlab.com for veiledning og tilbud på kjemisk analyse.

Ingunn Hilton
Avdelingsingeniør