Velg en side

Blant bjørn, bær og becquerel i norsk natur

23. jul. 2021 | Blogg

Hvordan Nemko Norlab på vegne av DSA hvert år måler nivået på radioaktivitet i matvarer etter Tsjernobyl-ulykken i 1986.

Tsjernobyl-ulykken i 1986 var en av de alvorligste atomkraftverkulykker i verdenshistorien. Den fikk også store konsekvenser for de geografiske områdene i Norge som ble rammet av radioaktivt nedfall etter ulykken.  Det gjaldt særlig områder i nordlige deler av Trøndelag, sørlige deler av Nordland og fjellstrøkene i Sør-Norge.

Jeg er gruppeleder i Nemko Norlabs laboratorium i Brønnøysund. I denne bloggartikkelen skal jeg redegjøre for et arbeid jeg er stolt over at våre laboratorier i Namdal og Brønnøysund gjør hvert år: måling av nivået på radioaktivitet i matvarer etter Tsjernobyl-ulykken. Jeg vil først beskrive myndighetenes og våre aktiviteter innen dette feltet. Jeg vil så beskrive hva arbeidet rent praktisk består av, dvs. jeg skal overlate pennen til en kollega av meg som jobber med prøvetaking på slike oppdrag (men som han sier «turen varer omtrent 6-7 timer + ca 3-4 timers kjøring … Ettersom terrenget er rikt befolket av bjørn har jeg i hele perioden fått lov til å ha med en lønnet assistent for å skremme bjørn, og vi har både kjent lukten av og sett spor etter den») Til slutt vil jeg si litt om hva du kan gjøre som næringsmiddelprodusent eller privatperson dersom du holder dyr, jakter, eller plukker bær eller sopp i disse områdene og ønsker å gjøre dine egne målinger.

Først litt om nedfallet og myndighetenes innsats: Nedfallet bestod av en rekke isotoper, blant annet radioaktivt cesium (cesium-134 og cesium-137) Cesium-134 har kort halveringstid og er ikke lengre til stede. Cesium-137 har en halveringstid på ca. 30 år og grunnet forholdsvis høye nivå like etter nedfallet, utgjør dette fortsatt en forurensing i norske landområder. Myndighetene har fastsatt følgende grenser for konsum:

  • Tamrein, vilt og ferskvannsfisk 3 000 Bq/kg
  • Melk og barnemat 370 Bq/kg
  • Andre matvarer 600 Bq/kg

35 år etter kjernekraftulykken i Tsjernobyl gjennomfører derfor myndighetene, i hovedsak DSA (Direktoratet for Strålevern og Atomsikkerhet) fortsatt årlige tiltak i Norge for å sikre at det er trygt å spise kjøtt av småfe, storfe og rein.

Disse tiltakene inkluderer to prosjekter der vi har vært involvert: Vi har siden høsten 1986 utført radioaktivitetsmålinger av ulike typer næringsmidler og målinger på levende dyr (inntil såkalte «levende-dyr-målinger» ble overtatt av Mattilsynet i 2004). Overvåkning av radioaktivt cesium i sau og i ku- og geitemelk har vært gjennomført siden 1988. Prosjektet «Overvåkningsmålinger – prognoser for slaktesesongen» har som mål å indikere forventede nivåer av radioaktivt cesium i dyr på utmarksbeite slik at eventuelle tiltak kan settes i verk dersom det er nødvendig å redusere radioaktivitetsnivået i dyr før slakting. Man forsøker å gjøre målinger i samme besetninger fra år til år så langt det lar seg gjennomføre.

Så tilbake til min kollega, Johan Petter Ahlin, Overingeniør Mat, miljø og veterinærmedisin (og ihuga friluftsmann) for konkret beskrivelse: «Jeg har, i tillegg til å utføre radioaktivitetsmålinger på geitemelk og kumelk, også stått for innsamling og måling av en rekke sopparter (ca. 30 forhåndsdefinerte arter), jordprøver (foregikk frem til 2010), vegetasjon (gras/lyng/urter i 30 cm omkrets rundt soppfunn), samt bær (multer, blåbær, tyttebær, bringebær og krekling). Innsamling av sopp, vegetasjon og jord startet i 1988 og pågår fortsatt når det gjelder sopp. Omtrent fra 2010 ble jeg kontaktet om å samle inn bær også. Innsamling skjer i to perioder (juli/august og september/oktober). Soppinnsamlingen er på oppdrag for DSA og «Nyttevekstforeningen»»

La meg avslutte med å si at dette med måling av nivået på radioaktivitet i matvarer primært er et myndighetsansvar. Samtidig er det slik at skulle man som næringsmiddelprodusent eller privatperson ønske å få gjort sine egne målinger, så tilbyr Nemko Norlab det. Aktuelle matvarer for testing kan være bær, sopp, ferskvannsfisk m.m. Ønsker du å få utført målinger, ta kontakt med meg på unni.bratland@nemkonorlab.com for veiledning om uttak, mengde og pris.

Ønsker du å lese mer om dette, se her: https://dsa.no/radioaktivitet-i-mat-og-miljo/radioaktivitet-i-mat-og-drikke#

Unni Bratland
Gruppeleder Brønnøysund